מילון מונחים

לפניכם מילון מונחים נפוצים בענף ביטוח רכב. הקליקו על המונח הרצוי למעבר ישיר להסבר בנושא.

ביטוח חובה

ביטוח חובה הינו ביטוח המכסה נזקי גוף לנהג, הנוסעים ברכב והולכי רגל שנפגעו על ידי הרכב המבוטח. ביטוח חובה מחוייב על פי חוק ( חוק פקודת ביטוח רכב מנועי חדש תש"ל 1970 ). ללא ביטוח חובה המאושר על ידי תעודה בתוקף כולל החותמות הנדרשות – אין לנהוג ברכב והדבר נחשב כעבירה על החוק.

ביטוח מקיף

ביטוח מקיף כולל בתוכו גם את ביטוח צד ג' ( ביטוח צד שלישי ). בנוסף ביטוח מקיף מכסה נזקים שנגרמו כתוצאה ממספר סיכונים שונים כמו: התלקחות, התפוצצות, התנגשות, התהפכות, אש, גניבה, כל נזק שנגרם בעת נסיון גניבה, סערה, שטפון, מעשה זדון שלא נעשה על ידי המבוטח או מטעמו.

ביטוח צד ג

ביטוח צד ג' הינו ביטוח הרכוש המינימלי ביותר שניתן לרכוש לרכב המבוטח. ביטוח זה מכסה את חובתו של המבוטח במקרה ביטוח כאשר נגרם נזק לרכוש של זה שנפגע על ידי הרכב המבוטח. גובה הפיצוי שינתן על ידי המבטח יצוין במפרט הפוליסה ויקבע מראש.

ביטוח חסר

ביטוח חסר מתאר מצב בו ארע מקרה ביטוח בזמן בו סכום הביטוח קטן משווי הנזק. במקרים כאלו המבטח ישלם את החלק היחסי של הנזק לפי היחס בין סכום הביטוח לבין ערך הרכוש.

ביטוח יתר

ביטוח יתר מתאר מצב בו ארע מקרה ביטוח בזמן בו סכום הביטוח גדול שווי הנזק. במקרים כאלו המבטח ישלם את ערך הרכוש ולא לפי סכום הביטוח.

ביטוח כפל

ביטוח כפל הינו מצב בו בעת מקרה ביטוח הרכב המבוטח בעל פיסות ביטוח אצל יותר ממבטח אחד. במקרים כאלו המבוטח רשאי לתבוע את כל חברות הביטוח בנפרד בתנאי שסכום הפיצוי לא יעלה על סכום הנזק. המבטחים יתחלקו ביניהם בסכום הביטוח לפי חוק חוזה ביטוח.

כל הסיכונים

ביטוח מסוג זה מכסה את כל הסיכונים האפשריים אשר לא צוינו כחריגים בפוליסת הביטוח. גם אם לא צוינו, בליה וכליה, אינם כלולים בביטוח כל הסיכונים.

חוק חוזה ביטוח

חוק זה נחקק בשנת 1981 לצורך עיגון והסדרת היחסים בין המבטח למבוטח. חוק חוזה ביטוח מגדיר את סמכויות המפקח על הביטוח ואת התנאים הכלליים של חוזה הביטוח המפורטים בפוליסה.

מבטח

המבטח הינו חברת הביטוח. המבטח הוא בעצם הגוף ממנו רוכשים את פוליסת הביטוח והוא זה שמתחייב לשפות/לפצות את המבוטח בביטוח רכב במקרה של אירוע ביטוחי. ניתן לרכוש את פוליסת הביטוח דרך גורמים שונים כמו: סוכן הביטוח, אינטרנט או דרך חברת הביטוח עצמה כאשר בכל המקרים המבטח הינו חברת הביטוח.

מבוטח

המבוטח הוא הגורם המשפטי ( אדם, חברה או כל גוף אחר ) אשר עבורו הוציא המבטח את פוליסת הביטוח והוא זה שיקבל את הפיצוי/השיפוי בעת מקרה ביטוח. המבוטח בביטוח הרכב מכונה גם כצד ראשון.

פוליסה

פוליסת ביטוח רכב הינה הסכם היחסים בין המבוטח לחברה המבטחת. בהסכם זה יפורטו כל הסעיפים והסייגים, גובה סכומי הפיצוי במקרים המפורטים. בפוליסה ייתחייבו שני הצדדים על התנאים בהם כל אחד מהם צריך לעמוד. פוליסת רכב הינה מסמך תקני שאושר על ידי המפקח על הביטוח.

חובת הגילוי בעניין מהותי

בעת רכישת הפוליסה שואלת חברת הביטוח את המובטח שאלות מסוימות. השאלות שנשאלו הינן העניין המהותי. על מבוטח לענות תשובה כנה ומלאה על השאלות שנשאל וליידע את חברת הביטוח בכל שינוי לגבי העניין המהותי ולא תהיה רשאית חברת הביטוח להקטין את גודל אחריותה בגין מקרה ביטוח ואפילו לבטל את ביטוח הרכב.

דמים

זהו סכום הכסף שמשלם המבוטח למבטח לצורך כיסוי הוצאות המבטח וסוכני הביטוח. בדרך כלל גובים: היטלים, דמי אשראי ודמי רישום פוליסה. את העמלה שלהם מקבלים סוכני הביטוח ומבטחי המשנה מהפרמיה בלבד ולא מרכיב הדמים.

פרמיה, דמי ביטוח

זהו סכום התשלום של דמי הביטוח והתשלומים השוטפים אותם משלם המבוטח לחברת הביטוח עבור הפוליסה. עבור תשלומים אלו המבטח מתחייב לשלם שיפוי/פיצוי למבוטח בגין מקרה ביטוח. התשלומים ינתנו למבטח במועדים שנקבעו מראש. שיעור הפרמיה נקבע לפי חקר סיכונים מיוחדים והתסברות נזקים המתייחסים לנהג ( גיל הנהג ), לסוג הרכב ולפרמטרים נוספים כמו היסטוריית תביעות ועוד.

סכום הביטוח

סכום הביטוח הינו הסכום המקסימאלי אותו יקבל המבוטח מחברת הביטוח בגין מקרה ביטוח. סכום זה יהיה נקוב בפוליסה והוא מהווה נתון חשוב בשכלול סכום הפרמיה.

השתתפות עצמית

זהו הסכום אותו יצטרך לשלם המבוטח למבטח בגין מקרה ביטוח. סכום זה יקבע מראש בפוליסה בסכום או באחוז עבור כל סעיף ומקרה המפורטים בפוליסה. דמי ההשתתפות העצמית ינוכו מסכום הפיצוי אותו תיתן חברת הביטוח למבוטח.

גבול אחריות, תקרת פיצוי

באם רכשת ביטוח רכב אין אומר הדבר שחברת הביטוח תשלם או תפצה אותך בכל מחיר. טרם ביצוע הרכישה יצוינו בפוליסה בכל סעיף וסעיף גבולות האחריות ותקרות הפיצוי של חברת הביטוח לגבי כל מקרה אפשרי. לפי סכומי תקרות הפיצוי הללו מחשבים את הפרמיה.

סקר סיכונים

סקר הסיכונים בא לאמוד את כמות וגודל הסיכונים אליהם חשוף הנהג והרכב המבוטח. לפי סקר זה יגדיר המבטח אמצעי מיגון שצריך להתקין ברכב על מנת להקטין את הסיכונים. על המבוטח להישמע להוראות מיגון הנ"ל ולא תוכל החברה להקטין את אחריותה במקרים מסוימים.

בונוס מאלוס, הנחה/תוספת בגין תביעות עבר

מושג זה יכול להתפרש בצורה חיובית או בצורה שלישית.פירושו, במידה ולא הוגשה תביעה נגד חברת הביטוח הקודמת במשך כל תקופת הביטוח – תינתן הנחה בתשלום הפרמיה. במידה והוגשה תביעה נגד חברת הביטוח הקודמת – תינתן תוספת בתשלום הפרמיה. כל שנה בה לא הוגשה תביעה – ההנחה תגדל. כל תביעה שהוגשה – תקטין את ההנחה.

פרורטה: ביטוח לפי ימים

זוהי בעצם האפשרות של חברות הביטוח לבטל את ביטוח הרכב לפני תום התקופה שסוכמה בינן לבין המבוטח. במקרה כזה תהיה חייבת ליידע את המבוטח לא יאוחר מ-12 יום לפני ביטול הביטוח ותהיה חייבת גם להחזיר לו את כספי הביטוח ששולמו כבר באופן יחסי לזמן שנשאר עד לתום תקופת הביטוח.

פרוסקלה: ביטוח לתקופה קצרה

זוהי בעצם האפשרות של המבוטחים לבטל את ביטוח הרכב לפני תום התקופה שסוכמה בינם לבין המבטחים. במקרה כזה יהיה המבוטח חייב ליידע את חברת הביטוח בשליחת בקשה בכתב ויהיה חייב לשלם לחברת הביטוח תוספת של 10% מדמי הביטוח השנתיים.

תביעה

דרישה לפיצוי ע"י המבוטח או צד שלישי אשר נפגע ע"י המבוטח. התביעה מוגשת כנגד חברת הביטוח או כנגד מבוטח. במקרה של תביעה של צד שלישי נגד המובטח ישנו איסור על המובטח בהודאה או ניהול משא ומתן מול הצד השלישי. התביעה תהיה על פי תנאי הפוליסה שנקבעו מראש.

דו"ח תביעות

דו"ח תביעות הינו טופס אשר נשלח על ידיד חברת הביטוח למבוטח בו ישנו פירוט לגבי התביעות שאירעו או ציון כי לא אירעו תביעות, עד 3 שנים. דו"ח תביעו המציין כי לא אירעו תביעות יוכל לסייע למבוטח בקבלת הנחה ברכישת ביטוח חובה – בונוס מאלוס.

שמאי רכב

שמאי רכב תקפידו הוא לאמוד את הנזק במקרה ביטוח ולקבוע האם קוימו התנאים שנקבעו בפוליסה. לפי אומדן זה יקבעו הפיצויים אותם ישלם המבטח למובטח. בנוסף, שמאי רכב מגיש דו"ח אשר מסייע למבטח לקבוע את גובה תשלום הפרמיה.

מקרה ביטוח, אירוע ביטוחי

כל אירוע אשר גרם לנזק לנהג/לרכב המבוטח/לאדם או רכוש אשר נפגע על ידי הרכב המבוטח, אשר מוגדר בפוליסת הביטוח כמקרה בו תשלם חברת הביטוח פיצוי/שיפוי למבוטח. דוגמאות למקרי ביטוח: תאונה, פגיעה ברכב, שריפה, נזק, ברק, סערה, שיטפון ועוד.

נזק תוצאתי

נזק תוצאתי הינו נזק נשגרם לרכב בצורה עקיפה כתוצאה ממקרה ביטוח. נזק תוצאתי אינו נזק שנגרם לרכב כתוצאה ישירה של תאונה אלא נזק שנגרם כתוצאה מתאונה אך בצורה עקיפה.

ערך כינון

ערך הכינון הינו סכום הכסף הנדרש כדי להחזיר את הרכב/רכיב ברכב לקדמותו לאחר מקרה ביטוח ( תאונה/גניבה/אובדן ). במידה ומדובר בנזק מוחלט ( טוטאלוס ) סכום ערך הכינון יהיה מחירו של רכב/רכיב ברכב חדש מאותו סוג ואיכות.

קימום, השבה לקדמות

כאשר אירע מקרה ביטוח והוגשה תביעה נג חברת הביטוח אז המבוטח מקבל את הפיצוי/השיפוי. מצב זה גורם לביטוח חסר. על כן, על מנת להשיב את המצב לקדמותו המבוטח יצטרך לשלם תשלום נוסף הנקבע עפ"י סכום הנזקים שנגרמו עקב מקרה הביטוח.

שיבוב, תחלוף

לאחר מקרה ביטוח בו נגרם נזק לרכב המבוטח רשאי המבטח לתבוע מהצד השלישי האחראי לנזק בשם המבוטח וזאת לאחר ששילם את הפיצוי למבוטח. זוהי זכות השיבוב/התחלוף.

תגמולי ביטוח

זהו הסכום אותו חייב המבטח למסור לידי המבוטח בגין מקרה ביטוח עפ"י תנאי הפוליסה שנקבעו מראש. את תגמולי הביטוח חייב המבטח לשלם למבוטח תוך 30 יום מקבלת המידע והמסמכים הדרושים להוכחת חבותו.

אבנר

איגוד נפגעי רכב בע"מ. אבנר הינה חברה שהייתה בבעלות חברות הביטוח בישראל שעיסוקן ביטוח חובה. מטרת הקמתה הינה צמצום גודל הסיכון של מבטח יחיד ופיזורו לגוף מרכזי. אבנר השתתפה בכל פוליסת ביטוח חובה בארץ ,טיפלה בתביעות גדולות והנחתה חברות ביטוח בנושא טיפול בביטוח חובה. החל משנת 2003 אינה פועלת כחברה משתתפת בביטוח חובה.

פול

זהו גוף משותף לחברות הביטוח הפועל במסגרת איגוד חברות הביטוח אשר תפקידו לבטח בביטוח חובה כל מבוטח אשר לא התקבל לחברות הביטוח השונות עקב סיכון בטיחותי גבוה. הפול/המאגר יהיה חייב לגבות מהמבוטח סכום פרמיה גבוה ממחירי פרמיות חברות הביטוח. כל אדם יכול לפנות למאגר/פול לצורך ביטוח רכב חובה.

קבלו עכשיו הצעות מחיר בחינם!
הצעות מחיר לביטוח רכב