ביטוח רכב

השוואת מחירים לכל סוגי הרכבים

השוואת מחירים של ביטוח רכב
מלאו פרטים וקבלו הצעות מחיר בקלות ובמהירות!

תקנון

 1. אתר האינטרנט “פורטל ביטוח רכב” www.bituach-rechev.co.il (להלן: “האתר”) משמש כלוח פרסומי באינטרנט למטרת פרסום ביטוחי רכב. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן
 2. תנאי השימוש באתר באים להבהיר את היחסים בין חברת שקנאי נט בע”מ (להלן: “החברה”) בעלת האתר לבין כל אדם המשתמש בשרותי האתר (להלן: “המשתמש”). תשומת לבך, כי בשימושך באתר ובשירותיו הנך מסכים לקבל על עצמך את התנאים המפורטים להלן. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא מיועד כמובן גם לנשים.
 3. המידע המוצג באתר, לרבות המידע בנוגי לביטוח רכב המוצגות באתר (להלן: “המידע”), הינו רכושה הבלעדי של החברה. לחברה מלוא הזכויות במידע, לרבות זכויות הקניין הרוחני, ויש לה אינטרס וזכות להגן עליהם.
 4. לא אעשה כל שימוש מסחרי במידע, כולו או מקצתו, לא אפרסם את המידע, כולו או מקצתו, בכל דרך שהיא ולא אעביר המידע, כולו או מקצתו, לצד שלישי כלשהו.
 5. השימוש במידע הינו לצרכי הפרטיים ולחיפוש עבודה בלבד.
 6. לא אעשה כל שימוש במידע, כולו או מקצתו, לצרכם של אחרים ו/או לבקשתם של אחרים.
 7. ידוע לי, כי אם אפר איזו מהתחייבויותיי כלפי החברה, תהיה החברה זכאית לנקוט נגדי בכל הליך משפטי, לרבות בקשות לסעדים זמניים.
 8. חברת שקנאי נט בע”מ רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ”ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת. בנוסף ומבלי לפגוע באמור בסעיף זה רשאית החברה להסיר פרסומים ולשנות סיווגים אשר להערכתה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי יש בהם משום הטעיה של ציבור הגולשים באתר. גם במקרים אלה לא ניתן יהיה לבטל את התשלום. באופן מיוחד ומבלי לפגוע באמור בסעיף זה חל איסור (א) לפרסם מודעות שאינן קשורות לביטוחי רכב מובהקות באף קטגוריה באתר. החברה תהיה רשאית למחוק מודעות אלו ללא החזרת עלות הפרסום.
 9. כל המודעות באתר מתייחסות לגברים ונשים כאחד ללא קשר ללשון הנקובה בגוף המודעה.
 10. ככלל, השימוש באתר הינו אך ורק למטרת:
  • פרסום חברות ביטוח רכב.
  • מתן מידע לקהל בנושא ביטוח רכב.
 11. כל פעילות אחרת, כגון ניצול האתר כאמצעי להעברת מסרים אל המפרסמים באתר בהצעות שאינן קשורות לביטוחי רכב ספציפיות אסורה בתכלית האיסור ותגרור תגובה מיידית מהנהלת האתר.
 12. התכנים שאתה מוסר לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, החברה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ”ל.
 13. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
 14. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד.
 15. השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (as is) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, איפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 16. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
 17. החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
 18. מפעילת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מידע בנוגע למדיניות הגנת הפרטיות ניתן למצוא בנספח שלהלן והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר ויכולה להשתנות מעת לעת.
 19. אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע”י צדדים שלישיים.
 20. המפעילה רשאית להפסיק את השימוש שעושה המשתמש באתר החברה אם לא יעמוד במי מתנאי הסכם זה. כמו כן, יהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 21. החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.
 22. על פי מדיניות הביטולים באתר לא ניתן לבטל עסקה לאחר שבוצעה.
 23. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור תל-אביב יפו.